گواهینامه ها و افتخارات

 •        رتبه پایه ارشد انبوه سازی مسکن و ساختمان
 •        رتبه پیمانکاری پایه یک ساختمان و اجرای چندین پروژه عظیم ملی
 •        گواهینامه و کارت کارفرمایی زرین
 •      گـواهینامه استاندارد ISO 9001:2008 با اسـکوپ ســاخت پــروژه هــای سـاختمانـی از مؤسسه            TUV آلـمان
 •       کار آفرینی و ایجاد اشتغال برای هزاران نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم
 •     ایفای مسئولیت اجتماعی در راه اندازی و فعالیت تشکلها و مجامع و نقش آفرینی و عضویت در                انجمنهای متعدد تخصصی و صنفی
 •      مدال کارآفرینی و  افتخار ایجاد روزانه سه شغل به طور متوسط 1386
 •      عنوان مدیر برتر صنعت ساختمان کشور 1389
 •      دستگاه برتر اجرایی بخش خصوصی در سال 1389
 •      چهره نامدار صنعت و تجارت کشور در صنعت نساجی 1389
 •      واحد پیشرو اقتصادی کشور و قهرمان صنعت در جشنواره قهرمانان صنعت 1389
 •     منتخب جشنواره نخبگان صنعت ، معدن و هنر در سال 1390
 •     معرفی شرکت توسعه پیمان به عنوان پیمانکار برتر سـال 1390
 •     روابط عمومی برتر جشنواره روابط عمومی 1392 و 1393
 •     معرفی شرکت نساجی تجارت به عنوان واحد صنعتی نمونه در سال 1390 و 1392
 •     کسب عنوان واحـد برتر ایمنی سـال 92 توسط پروژه فـولادشهر
 •    معرفی شرکت ریسندگی ناهید اصفهان به عنوان واحد صنعتی نمونه سـال 1393

Copyright © 2012.Tsico.ir.All rights reserved
طراحی سایت شرکت آتی نگر